0

Adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Nonna Rosa Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, különös tekintettel a rendeles.nonna.hu és www.nonna.hu internetes honlappal, illetve az azon keresztül üzemeltetett webáruházzal, internetes étel-házhozszállító szolgáltatással összefüggésben.

Az Adatkezelő személye
Az adatkezelő: Nonna Rosa Kft.
Székhely: 4273 Hajdúbagos, Ady Endre utca 68.
Telefonszám: +36-70/434-9180
E-mail cím: info@nonna.hu

A kezelt személyes adatok köre:
– név
– lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)
– telefonszám
– e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja, célja, módja

Az adatkezelésre a rendeles.nonna.hu és www.nonna.hu internetes oldalon található internetes áruház, ételrendelő szolgáltatás felhasználóinak önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor, amely alapján az oldal használata során közölt személyes adatok felhasználásra kerülhetnek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal és különösen az azon található levelező felület használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával adja meg.

A hivatkozott jogszabályhely alapján: “Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul”

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások használatának a biztosítása. Az Adatkezelő Nonna Rosa Kft. az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az Érintettel folytatott levelezés, kapcsolattartás, a megrendeléseinek teljesítése érdekében tárolja.

A Nonna Rosa Kft. a megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja.

Az adatkezelés időtartama

A webáruház, internetes ételrendelő szolgáltatás használata során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett kérésére bármikor törli.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat az adatkezelő, illetve annak munkavállalói jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Az Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Az adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nonna Rosa Kft., 4026 Debrecen, Piac utca 12. / E-mail: info@nonna.hu

Az Érintett az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan személyt, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Kosár

Még üres a kosarad! Válassz valamit!

Megrendelem
Product added to cart.
Rendelésed felszolgálónknál adhatod le.
Close